Všeobecné obchodné podmienky www.plexistojany.sk

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.plexistojany.sk upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru a registrácie odberateľa.

2. Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

2.1 Dodávateľom sa rozumie spoločnosť REMOS spol. s r.o. so sídlom na Tomášikova 26, 82101 Bratislava. IČO:35890941, IČ DPH: SK2021841635, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.plexistojany.sk

2.2 Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou REMOS spol. s r.o.

2.3 Produkt znamená realizáciu dodávky tovarov z internetového obchodu na základe vystavenia online objednávky priamo cez www.plexistojany.sk alebo podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy, ktorá sa považuje za záväznu.

3. Objednávka produktu

3.1 Odberateľ objednáva produkt alebo služby u dodávateľa:

  • online objednávkovým formulárom cez www.plexistojany.sk,
  • e-mailom na adrese: info@plexistojany.sk
  • telefonicky na číslach +421 908 150 555, +421 903 736 366, objednávka sa stáva platnou až po písomnom potvrdení na e-mailovú adresu: info@plexistojany.sk.

3.2 Objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, fakturačné údaje, adresu pre doručenie tovaru, ak je iná ako fakturačná, názov tovaru, kód tovaru, cenu za kus a počty kusov.

3.3 Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná. V prípade, že odberateľ upustí od záväznej objednávky, môže dodávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % kúpnej ceny za objednaný produkt, od objednávky ktorého odberateľ upustil. Odberateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu do 14 dní zaplatiť.

4. Odber a dodávka tovaru

4.1 Odber produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom a to formou:

  • osobne na adrese dodávateľa
  • prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík prvej tiredy
  • alebo kuriérskou službou

4.2 Pri osobnom prevzatí produktu z prevádzky dodávateľa, odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, telefonickej alebo mailovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.

4.3 Cena prepravy tovaru bude účtovaná na základe údajov uvedených v objednávke. V prípade objemnejšieho tovaru čoho následkom je zvýšenie finančných prostriedkov na prepravu tovaru bude táto doprava účtovaná na základe osobitných podmienok. Na žiadosť odberateľa je možné zabezpečiť aj expresnú prepravu tovaru. Náklady s touto prepravou budú preúčtované odberateľovi v plnej výške. Odberateľ bude telefonicky informovaný o zmene ceny dopravy. Nová cena dopravy bude na základe súhlasu odberateľa uvedená v objednávke, ktorá bude zaslana na mail odberateľa.

4.4 Ak nie je dohodnuté inak, bežná dodacia doba tovaru je od 3 dní až do 4 týždňov. Vzhľadom na charakter tovaru si dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob alebo na základe iných nepredvídateľných skutočností. Odberateľovi v tom prípade nevzniká nárok na zrušenie ostaného záväzne objednaného tovaru. Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.

5. Ceny a zľavy

5.1 Zoznam produktu aj s predajnými cenami (Cena A) je obsiahnutý na www.plexistojany.sk. Z týchto cien má odberateľ právo na zľavy, ktoré sa uplatňujú podľa vernostného programu.

5.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.

5.3 Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo všeobecných obchodných podmienkach a iných zmluvách.

5.4 Cena produktu je uvádzaná bez DPH a nezahŕňa náklady za dopravu, balné a poistenie.

6. Spôsob platby

6.1 Platba sa vykonáva na základe zálohovej faktúry v plnej výške objednaného tovaru a dopravy vystavenej dodávateľom. Platby sa vykonávajú v eurách. Zadržanie platby alebo krátenie platby z dôvodu protipohľadávok je neprípustné, pokiaľ písomne nebolo dohodnuté inak.

6.2 Po pripísaní fakturovanej čiastky na bankový účet dodávateľa vám bude tovar zaslaný (podľa článku 4. Odber a dodávka tovaru) spolu s daňovým dokladom pre potreby účtovníctva.

7. Vlastníctvo produktu a riziká

7.1 Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplnym uhradením ceny a ďalších čiastok, ktoré majú byť uhradené na účet dodávateľa. 
 
7.2 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku včasného nedodania produktu, vady na produkte, nevyhovujúcej potlače, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

7.3 Neplnenie alebo porušenie záväzku dodávateľa, týkajúce sa jednej alebo viacerých čiastočných dodávok nemá za následok zrušenie obchodného vzťahu s odberateľom vo vzťahu k produktom a službám už dodaným alebo ešte nedodaným.

8. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

8.1 Záručná doba na produkt dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. Záruka je určená písomnou formou dokladom o kúpe. Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky. 

8.2 Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) poškodenie pri dobere tovaru, je odberateľ povinný oznámiť nedostatky na tovare okamžite, najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.

8.3 Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady na adresu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení, kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady. Vady musia byť vytknuté písomne alebo e-mailom s ich detailným upresnením reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto vady, stráca nároky z týchto vád.

8.4 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.

8.5 Dodávateľ nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách, zapríčinených mechanicky, prírodnou katastrofou, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

8.6 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku vady na produkte, nevyhovujúcej potlače alebo včasného nevyriadenia reklamácie.

9. Storno objednávky

9.1 Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

9.2 V prípade stornovania potvrdenej objednávky je odberateľ povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Dodávateľ si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie odberateľa zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

9.3 Zrušenie objednávky po prijatí zálohovej platby, ktorá určuje začiatok výroby a počas výroby nie je možné, odberateľ je povinný tovar či službu odobrať a uhradiť v plnej výške.

9.4 Tovar, ktorý bol dodávateľovi doručený nie je možné vrátiť (okrem podmienok uvedených v článku 8. Záručné lehoty a reklamačný poriadok) vzhľadom na skutočnosť, že tovar bol pre odberateľa vyrobený na zákazku.

9.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať odberateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť.

10.2 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.3 Odberateľ uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

Produkt bol pridaný do košíkaPokračovať v nákupe
Zobraziť košík
shopify stats